شرکت آرتایار منبعی برای تعلیم و آموزش برنامه نویسی، پیاده سازی سایت، شبکه و امنیت بر اساس  بازار کار برنامه نویسی در ایران است.

جهان برنامه نویسی جهان بزرگ با زبان ها و کلکسیون های بسیاری می باشد.

آغاز برنامه نویسی و تعلیم آن یکی از اساسی ترین مسئله ها در جهان اینترنت می باشد.

توسعه سریع فن آوری و به خصوص پیدایش اینترنت اشیا، احتیاج بازار کار به برنامه نویسان و بقیه ی شغل ها وابسته به برنامه نویسی و در کنار آن احتیاج به آموزش برنامه نویسی دارد.

 آغاز برنامه نویسی یک سری ریزه کاری ها و تصمیم ها دارد.